MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti (Seppälä)

MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti (Seppälä)

Seppälä, Matti. Physical Geography of Fennoscandia

10.1.2020

3p:
Soistuminen (paludification) Fennoskandiassa
Lumen alueellinen jakautuminen

6p:
Jäätikön vetäytyminen ja korkein ranta jäätiköitymisen loppuvaiheessa
Routimisen aiheuttamat pinnanmuodot

23.9.2019

3p:
Peittosuot Fennoskandiassa
Soistuminen Fennoskandiassa

6p:
Kasvillisuusvyöhykkeiden jaottelu Fennoskandiassa
Routimisen aiheuttamat pinnanmuodot

13.9.2019

3p:
Lumipeitteen alueellinen esiintyminen ja vaihtelu Fennoskandiassa
Peittosuot Fennoskandiassa

6p:
Pohjanlahteen laskevat joet ja aluejako
Atlantin rannikko ja vuonot Norjassa

23.6.2019

3p:
Glasigeeniset eroosiomuodot Fennoskandiassa
Eri tulvatyypit Fennoskandiassa

6p:
Kasvillisuusalueiden jaottelu Fennoskandiassa (tai jotain sinnepäi)
Atlantin rannikkotyypit ja vuonot Norjassa

16.4.2019

3p:
Lumen alueellinen jakautuminen Fennoskandiassa
Fennoskandian tulvatyypit

6p:
Kasvillisuusvyöhykkeet Fennoskandiassa
Itämeren saaristotyypit ja niiden lyhyet kuvaukset

21.6.2018

3p:
Lumen alueellinen jakautuminen Fennoskandiassa
Fennoskandian tulvatyypit

6p:
Jään sulaminen jäätiköitymisen loppuvaiheessa ja korkein ranta
Nimeä Itämeren saaristotyypit ja kuvaile niitä lyhyesti

4.6.2018 (Olli Ruth)

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

3p:
Meren vaikutus lämpötiloihin Fennoskandiassa
Soistuminen Fennoskandiassa

6p:
Kasvillisuusvyöhykkeet Fennoskandiassa
Itämeren saaristotyypit ja niiden lyhyet kuvaukset

20.4.2012 (Miska Luoto)

Piti vastata kolmeen seuraavista:
1. Norjan vuonot: synty, levinneisyys ja morfologia
2. Fennoskandian ilmastolliset erityispiirteet
3. Ilmaston vaihteluiden vaikutus Fennoskandian jäätiköiden levinneisyyteen
4. Norjan suoyhdistymätyypit ja niiden levinneisyys

27.1.2012 (Miska Luoto)

1. Fennoskandian kallioperän piirteet
2. Itämeren saaristo
3. Norjan ja Ruotsin suoyhdistelmätyypit
4. Fennoskandian kasvillisuusvyöhykkeet
Max 2 sivua per vastaus, piti vastata kaikkiin.

29.1.2010

1. Happosateet ja happamoituminen Fennoskandian järvissä
2. Metsänrajavyöhykkeen korkeus Fennoskandiassa: alueellinen tarkastelu
3. Itämeren saaristoalueet

12.6.2009

1. Fennoskandian kallioperä ja miten se heijastuu reliefissä
2. Fennoskandian suotyyppien alueellisuus
3. Ilman lämpötila Fennoskandiassa
4. Fosfori ja nitraatit Fennoskandian järvissä

XX.XX.XX

1. Sateiden alueellinen esiintyminen Fennoskandiassa
2. Suomen järvien morfologia
3. Alppiininen puuraja Ruotsissa
4. Järvien happamoituminen

 

 

 

 

 

Luonnonmaantieteen kirjallisuus

Arbogast: Discovering Physical Geography

Ohje: vastaa niin moneen kysymykseen, että niiden yhteispistemääräksi tulee 24, esim. 2×6 pisteen essee, 2×3pisteen essee ja 6×1 pisteen sanaselitys.

6 pisteen esseekysymykset:
1. Sedimenttikivet: synty ja pääluokat
2. Periglasiaaliset muodostumat
3. Köppenin mesotermaaliset (C) ilmastot

3 pisteen esseekysymykset:
4. Keskileveyksien metsäbiomit
5. Karstialueet ja päämuodot
6. Oksisoloin ja ultisolin erot

1 pisteen sanaselitykset
7 a) sinkhole
b) proxy-data
c) ekosysteemi
d)?(=en muista)
e) Katabalttinen tuuli
f) B-horisontti
g) Ablaasiovyöhyke

28.3.????

6 pisteen kysymykset:
1. Vulkaaniset kivet: synty ja pääluokat.
2. periglasiaaliset muodostumat ja niiden synty (?).
3. ITCZ:n vaihtelu vuodenaikojen mukaan ja sen vaikutus mapallon makroilmastoon

3 pisteen kysymykset:
4a. kylmän ilmanalan biomit (?).
4b. humidien mantereisten ilmastojen (Df ja Dw) erityispiirteet.
4c. Spodsol- ja histosol- maannosten eroavuudet

1 pisteen sanaselitykset:
5a. doliini (sinkhole)
b. stratosfääri (stratosphere)
c. perihelion
d. ekosysteemi (ecosystem)
e. ventifakti (ventifakt)
f. E-horisontti (E-horizont)
g. talus

Arbogast 14.12.2012

Näistä piti kerätä 24 p.
6 p.
1. Sedimettikivien synty ja pääluokat
2. Periglasiaaliset prosessit ja pinnanmuodot
3. ITCZ:n vuosittainen liikehdintä ja sen vaikutukset planeetan suurilmastoon

3 p.
4.
a) Keskileveyksien metsäbiomit
b) Köppenin ilmastoluokituksen aroilmaston (BS) piirteet
c) Oksisolin ja utisolin erot

1 p.
5.
a) sinkhole/doleeni
b) proksidata
c) ekosysteemi
d)Periheli (perihelion)
e) Katabaattinen tuuli
f) B-horisontti
g) Ablaasiovyöhyke

19.04.2013

Luonnonmaantieteen kirjallisuus (Arbogast)
tentaattorina Olli Ruth
tentti 19.4.2013

6 pisteen esseet:

1. Eroosio ja kasautuminen rannikoilla ja niiden aikaansaamat pinnanmuodot
2. Köppenin ilmastoluokitus. Mihin luokitus perustuu ja miten alueet jaetaan eri luokkiin?
3. Massaliikunnot: prosessit ja niistä syntyvät muodot

3 pisteen esseet:

4. a) Mitä vaikutuksia maapallon akselin kallistuskulmalla on?
b) Adiabaattinen prosessi
c) Miten oxisols ja ultisols-maannokset eroavat toisistaan?

1 pisteen käsitteet:

5. a) alluviaalikeila
b) latentti lämpö
c) epävakaa ilmamassa
d) Pangea
e) ventifakti
f) E-horisontti
g) monokliini

22.8.2014

6 pisteen esseet:

1. Metsäbiomit
2. Miten eri ilmamassoja luokitellaan ja millainen vaikutus erilaisilla ilmamassoilla on säätiloihin?
3. Piirrä kartta Tyynenmeren tulirenkaasta ja nimeä alueen litosfäärilaatat. Mistä tuliperäisyys johtuu (tms)?

3 pisteen esseet:

1. Histosolin ja mollisolin erot.
2. Miten ilmastot ET ja EF eroaa toisistaan?
3. Kulutusrannikoiden (erosional coastlines) pinnanmuodot.

1 pisteen vastaukset:

1. Crevasse
2. Regolith
3. Yardang
4. Hogback ridge
5. Roche moutonnée
6. Littoral drift
7. Alluvium

 

21.8.2015

Arbogast 21.8.2015

6 pisteen esseet:

1. Mitkä prosessit vaikuttavat rannikoiden muodostumiseen?
2. Piirrä diagrammi lämpötilan ja sademäärien vaikutuksesta rapautumiseen.
3. Pedogeeniset prosessit.

3 pisteen esseet:

1. B-tyypin ilmastot
2. Geostrophic winds
3. Suolaantuminen

1 pisteen sanaselitteet:

1. Zonal flow
2. Upwelling current
3. Firn
4. Pinacle
5. Gradiated stream
6. Field Capacity
7. Riparian zone

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, metodologia

Häkli, Jouni  :Meta hodos johdatus ihmismaantieteeseen

19.9.2008

1. Selitä lyhyesti seuraavat tieteenfilosofiset suuntaukset. Mitä yhteistä niillä on?
a) fenomenologia
b) idealismi
c) eksistentialismi

2. Strukturalismin tieteenfilosofinen perusta (tms)

3. Postmodernismin kritiikki

9.1.2009 (Inkinen)

1. Postmodernismi maantieteessä

2. Metodologian paikka maantieteessä

3. Maantiede kritiikkinä

15.1.2010 Inkinen

1. Positivismin ihanteet Häklin mukaan

2. Konstruktionismi maantieteessä

3. Humanistisen metodologian rajat

24.9.2010 Inkinen

1) tekninen tiedonintressi ja maantiede
2) rakennetutkimus maantieteen käsittein
3) konstruktionistinen maantiede

15.6.2012 Inkinen

1) Konstruktionismin metodologia maantieteessä
2) Modernin ja postmodernin maailman erot Häklin mukaan.
3) Positivismin ihanteet maantieteessä

22.5.2015 Inkinen

1.Tekninen tiedonintressi ja kritiikki
2. Rakenteiden tutkimus maantieteen käsittein
3. Konstruktionismi maantieteellisessä tutkimuksessa

22.4.2016

1. Strukturalismin filosofinen tausta
2. Konstruktionaalisen maantieteen tutkimuskymykset, kerro esimerkein
3. Maantieteen peruskäsitteet ”tila, paikka ja maisema” humanistisessa metodologiassa

Tai jotain sen suuntaista

24.3.2017 (Löytönen)

1. Positivismin kritiikki
2. Konstruktivismi
3. Postmodernismin metodologia

Kulttuurimaantieteen syventävä kirjallisuus

World Economy

28.1.2011

1. Teollisuustuotannon globalisoituminen, esimerkkinä tekstiiliteollisuus

2. Taloudellisen integraation järjestelyt, joissa Yhdysvallat on mukana

3. Kehittyvien maiden teollistuminen

Joulukuussa 2012

Geographical thought
1) Humanistinen maantiede ja Yi-Fu Tuan – Miksi kirjassa omistetaan Tuanille kokonainen kappale humanistiseen maantieteeseen liittyen?
2) Podmodernismi kriittisenä käytäntönä (critical practice) maantieteessä

World economy resources, location, trade and development
1) Talousmaantiede kirjan mukaan
2) Teollisuuskeskittymät globaalisti
3) Yhdysvaltalaisten kaupunkien ongelmat

Elokuussa 2013

Geographical thought
1) Mitä jälkikolonialistinen (post-colonial) maantiede on kirjan mukaan?
2) Postmodernimi kriittisenä käytäntönä (critical practice) maantieteessä

World economy resources, location, trade and development
1) Kolme talousjärjestelmää kirjan mukaan
2) Finanssipalvelujen komponentit
3) Kehittyvien maiden teollistuminen

22.11.13 Kult. metodologian kirjallisuus: Geographical thought (Nayak)

1) Uusi kulttuurimaantiede
2) Klassinen ja kriittinen geopolitiikka
3) Kvantitatiivinen vallankumous
17.10.2014  Geographical thought (Nayak)

1. Miksi kirjassa on omistettu luku Yi-Fu Tuanille humanistisen maantieteen osiossa?

2. Postmodernismi kriittisenä käytäntönä maantieteessä.

17.4.2015

Stutz & Warf – World economy (Löytönen):

1. Kirjan uusin painos on vuodelta 2007 – miten päivittäisit kirjan vastaamaan nykyaikaa?

 

Luonnonmaantieteen syventävä kirjallisuus. Cox

vastaa kolmeen neljästä esseestä

1. Mitä on biogeografia
2. Wallacen linja biogeografisena ongelmana
3. Lajien levinneisyyteen vaikuttavat tekijät
4. Trooppiset sademetsät -levinneisyys, ilmasto, eläimet ja kasvit

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Moseleyn & kumppaneiden teos. Löytönen:

Moseleyn & kumppaneiden teos. Löytönen 17.4.2015
1. Erään maantieteilijän mietteitä syyskuun 11. vuosipäivänä
2. Perinteisen maatalouden tulevaisuus
3. Naiset töissä kirjan mukaan

1. väestönkasvu ja HIV/AIDS

2. Greenville: takapajulasta etulinjaan
3. Länsi-Afrikan Sahel- paikka maantieteilijälle

Kulttuurimaantieteen kirjallisuus

Rubenstein, J. Introduction to human geography

1. Kirjan mukaan teollisuuden sijoittumiseen vaikuttavat tekijät

2. Muuttoliike ja sen vaikutukset (tms. en ihan tarkaan muista kysymystä)

3. Mitä ovat toponyymit (toponyms) ja kuinka ne vaikuttavat kulttuurimaantieteeseen. (ekasta kappaleesta kyselty ennenkin, joten kannattaa lukea tarkkaan)

23.3. 2012.  

1. Mitä diffuusiomalleja kirjassa esitetään ja miten ne liittyvät kulttuurimaantieteeseen?

2. Miten kehittyneisyyttä mitataan kirjan mukaan ?

3. Mitkä tekijät vaikuttavat teollisuuden sijoittumiseen ?

Kesätentti 2012:

1. Mitä kirja kertoo diffuusiosta ja sen merkityksestä kulttuurimaantieteessä?

2. Kerro etnisyydestä kirjan esimerkkien mukaan.

3. Millä tavoin paikka voidaan määritellä? tai jotain sinne päin

22.3.2013

1. Millaisia ongelmia kirjan mukaan esiintyy kantakaupunkien (inner-city) alueilla?

2. Miten kirja määrittelee “paikan” ja millä eri tavoin se voidaan ymmärtää?

3. Millaisia rajatyyppejä (boundaries) kirjassa esitellään poliittisen maantieteen osana?

Yleismaantieteen kirjallisuus

Haggett

 

23.03.2007 (Löytönen)

1. Atmosfääri

2. Kielten maantiede

3. Taloudellisen kehittyneisyyden maantiede (spatial aspects of economic development)
21.9.2007 (Löytönen)

1. Kielten maantiede

2. Innovaatioiden diffuusio

3. Kaukokartoitus satelliiteista

 

11.1.2008(Löytönen)

1. Biosfääri
2. Globalisaatio Haggettin mukaan
3. GIS

syksy 2007

Maailman väestönkasvu
Laattatektoniikka
Valtio alueena (State as a region)

22.2.2008

1. Muuttoliike Euroopasta
2. Hägerstrandin diffuusiomalli
3. GIS – ajatus ja osat

28.3.2008

1. Kielten maantiede
2. Valtio alueena
3. Rikkaat ja köyhät maat

24.10.2008

1. Maanviljelyksen ja kaupunkien synty
2. Miten rajata CBD
3. Kaukokartoitus sateliiteista

23.1.2009 (Löytönen)

1. Maapallon väestönkasvu / Jordens befolkningstillväxt
2. Miten määritellään kaupunkiasutus / Hur kan man definiera urban bosättning (huom: ei kysymysmerkkiä!)
3. Kaukokartoitus / Fjärdanalys

27.3.2009 (Löytönen)

1. Miksi Haggett aloittaa kirjansa rannalla
2. Kaupunkien maankäyttö
3. James Cook ja Tyynen meren kartoitus

24.4.2009 (Löytönen)

1. Hydrosfääri.
2. Kaupunkien maankäytön mallit.
3. Innovaatioiden leviäminen.

12.6.2009 (Löytönen)

1. Aikaskaalat (time scale) Haggettin mukaan.
2. Sää ja ilmasto.
3. GIS Haggettin mukaan.

21.8.2009 (Löytönen)

1. Ihminen ja biosfääri
2. Maantieteellisen tilan kutistuminen
3. Kaukokartoitus lentokoneista

15.1.2010 (Löytönen)

1. Hydrosfääri
2. Uskontojen maantiede
3. Christallerin malli ja Vancen malli (en muista tarkkaa sanamuotoa..)

22.5.2010

Kirja on valmistunut jo vuosikymmen sitten. Miten kirjassa kuvattu globalisoituminen on tänä aikana muuttunut maantieteellisesti tarkasteltuna?

 28.1.2011 (Löytönen)

1) kulttuurien maantiede – Berkeleyn koulukunta (Sauer)
2) David Harveyn näkemykset kaupungista
(kannattaa näköjään tahkota läpi myös ne siniset laatikot kirjasta..)
3) Maiden sisäiset kehityserot

 25.2.2011

1. Laattatetoniikka
2. Sukupuoli ja kulttuuri maantieteessa
3. Ympäristön kaukokartoitus

19.8.2011 (Löytönen)
1. Ihminen biosfäärin osana
2. Kaupunki ongelma-alueena
3. Kaupunkien maankäyttö Haggetin mukaan

13.1. 2012 (Löytönen)

1.suunnilleen ’Ihmisen osallistuminen muutokseen käyttäen esimerkkinä Baikal-järveä’
2. suunnilleen ’Alueellisen kehittymisen erot valtion sisällä’
3. Kaukokartoitus satelliiteista

24.2.2012 (Löytönen)

1. Kielten maantiede
2. Kaupungin maankäyttö
3. Uusien tautien maantiede

25.5.2012: (Löytönen)

1. Donald Meinig ja kulttuurinen maantiede
2. Hägerstrandin diffuusiomalli
3. Kondratieffin aallot

21.9.2012 (Löytönen)

1. Ihminen osana biosfääriä
2. Alueellinen tietoisuus ( regional consciousness) Haggetin mukaan
3. Valtio alueena

16.11.2012 (Löytönen)

1. Suurkaupungit ja hökkeliasutus
2. Diffuusiotyypit
3. Rostow-Taffeen kasvumalli

25.1.2013 (Löytönen)

1. Biosfäärin yhdeksän vyöhykettä
2. Maankäytön muutos eettisenä kysymyksenä
3. Alueellisen vuorovaikutuksen mallit

22.3.2013

1. Eurooppalaisten muuttoliike
2. Tukholman konferenssi
3. Ilmasto hasardina

19.12.2013

1. Hägerstrandin diffuusiomalli
2. Kaupunki ongelma-alueena
3. Maankäytön muutos eettisenä kysymyksenä

21.2.2014

1. Kaupungit ongelma-alueena
2. *joku outo yhdistelmänimi* ja maantieteen suhde ympäristöön tms.
3. Terveysmaantiede Haggettin mukaan

21.3.2014

1. Biosfääri
2. Berkeleyn koulukunta
3. Kaukokartoitus

25.4.2014

1. Hägerstrandin aika-tila -maantiede
2. Sademetsät biosfäärin osana
3. Merialueiden jakamisen haasteet

19.6.2014

1. Valtio alueena (state as a region)
2. Christallerin mallin laajennukset
3. Vuorovaikutusmallit
17.10.2014

1. Litosfääri/Litosfären
2. Kaupungistumisen dynamiikka/Urbaniseringens dynamik
3. Pohdi ebolaepidemiaa kirjan perusteella/Tänk på ebola-epidemin på grund av boken
20.2.2015

1. Ilmasto hasardina
2. Sukupuoli ja kulttuurinen maantiede
3. Maan sisäiset kehityserot Haggettin mukaan

17.4.2015

1. Saasteet ekosysteemeissä
2. Valtio alueena Hagettin mukaan
3. Vertaile rasteri- ja vektorikarttoja gis:ssä (tjsp)

 

19.2.2016 (Löytönen)

1. Väestönkasvun dynamiikka
2. Maankäytön muutoksen eettiset kysymykset
3. Talouskasvun alueelliset aspektit

18.2.2016

1. Diffuusioteorian ydinajatukset
2. Kaupunkimallit
3. James Cook ja tyynenmeren kartoitus

22.4.2016

1. Kielten maantiedettä
2. Mallit maantieteessä
3. Talousmaantieteen muuttuva tila (space)

20.1.2017 (Löytönen)

1. Uskontojen maantiede
2. Litosfääri
3. Hägerstrandin diffuusiomalli

16.6.2017

1. Muuttuvat verkostot
2. Valtio alueena
3. Taloudellinen eriarvoisuus valtioiden sisällä

 

Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus

Marston, Sallie A

16.1.2004

1. Määrittele seuraavan käsitteet:
a) Keski-Aasian valtiot
b) suburbanisaatio
c) favela
d) Bollywood
e) harmattan
f) Tordesillasin sopimus

2. Kolonialismin aikakausi Afrikassa

3. Latinalaisen Amerikan ilmasto-olot

22.2.2008

1.Kartta brasiliasta(suoraan kirjasta?): otsikoi ja sepusta
2. Antarktiksen alueen luonnonmaantiede ja ihmistoiminta
3.Selitä lyhyesti
gentrifikaatio
assimilaatio
vihreä vallankumous
G8

25.4.2008

1. Mitkä ilmiöt Marstonin & kump. mukaan kuvaavat globalisaatiota ja kertovat yhä enemmän integroituvasta maailmasta? (jotenkin noin se meni) 6p.

2. Kartta (joka siis löytyy kirjasta) Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueelta, jossa maat oli jaettu viiteen eri kategoriaan (1. öljyvaltiot, 2. Maghreb maat, 3. itäisen välimeren maat, 4. läntinen sahara ja 5. muut Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maat). Kartta piti nimetä ja pohtia/selittää jaottelutapaa. 6p.

3. Sanaselityksiä: vihreä vallankumous, Antarktiksen sopimus, neoliberialismi, kolumbiaaninen vaihto

24.10.2008

1. Yhdysvaltojen kartta, jossa jaottelu kirjan mukaan eri alueisiin. Piti kuvailla näiden alueiden ihmismaantieteellisiä piirteitä.

2. Miksi Taiwan ja Pohjois-Korea ovat maailman geopolitiikan “hot spotteja”?

3. Määrittelyit 6kpl, en muista kaikkia mutta ainakin intifada, enklaavi ja jotai.. intifada oli ainut jota ei välttämättä tiedä ilman kirjaa, muut valmiiksi tuttuja.

9.1.2009

1. Saharan eteläpuolisen Afrikan keskeisimmät kehityshaaasteet.

2. Millaisia indikaattoreita käytetään kehityksen mittaamiseen ja maiden välisen kehittyneisyyden vertailuun? Pohdi myös, millaisia ongelmia mittareihin ja vertailuun saattaa liittyä?

3. Selityä lyhyesti
a) apartheid
b) vastakaupungistuminen
c) gentrifikaatio
d) kansainvälinen valuuuttarahasto
e) La Nina
f) Kolme rotkon pato

 

12.6.2009

1.Saharan eteläpuolisen Afrikan keskeisimmät kehityshaaasteet.

2. Marston ym. kutsuvat Taiwania ja Pohjois-Koreaa maailman geopolitiikan “hot spoteiksi”. Miksi?

3. Selityä lyhyesti:
a) Regionalismi
b) Tordesillasin sopimus
c) Kansainvälinen valuuuttarahasto (IMF)
d) La Niña
e) Kolmen rotkon pato
f) (ei muista)
21.8.2009 Kosonen

1) Mitkä ilmiöt Marstonin et al. mukaan selvimmin näärittävät globalisaatiota ja osoittavat integraation lisääntymistä maailmassa? (6p.)

2) Otsikoi oheinen kartta ja kerro sen kuvaamista alueista. Perustele väittämästi (6p.)

Alla kartta Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan alueesta. En tiedä oliko kartta suoraan kirjasta, kun en kirjaa ikinä ole nähnyt. Kartalla oli erotettu seuraavat valtioryhmät:
– Oil States (Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia, Oman, Qatar ja Yhdistyneet arabiemiraatit)
– The Western Sahara (Läni-Sahara)
– The Maghreb
– Eastern Mediterranean Crescent
– Other States of the Meddle-East and North-African region (kolmea viimeksi mainittua kuvaavat rasterit olivat niin samanvärisiä paperilla ettei niitä millään pystynyt erottmaan (!), näihin kuitenkin kuuluivat Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Egypti, Sudan, Jemen, Israel, Jordania, Libanon, Syyria ja Turkki)

3) Selitä lyhyesti (6p.)
a) Antarktiksen sopimus (Antarctic Treath)
b) Vihreä vallankumous (Green revolution)
c) uusliberalismi (neoliberalism)
d) “kolumbiaaninen vaihto” (Columbian exchange)
e) ASEAN
f) ghetto

9.12.2009 Ritva Kivikkokangas-Sandgren

Selitä:
favela
tuhatvuotistavoitteet
altiplano
pacific rim

Kuinka Yhdysvallat kehittyi alueena periferiasta ydinalueeksi aikavälillä 1800-2000. Ohessa oli kartta, jossa maailmankartassa ydinalueet ja periferiat vuonna 1800,1900 ja 2000.

26.2.2010

1) Mitkä ilmiöt Marstonin et al. mukaan selvimmin määrittävät globalisaatiota ja osoittavat integraation lisääntymistä maailmassa?

2) Otsikoi oheinen kartta ja kerro sen kuvaamista alueista. Perustele väittämäsi. (Kartta Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta)

3) Selitä lyhyesti: Antarktiksen sopimus, vihreä vallankumous, uusliberalismi, “kolumbiaaninen vaihto”, ASEAN, ghetto

23.4.2010

1. Millaisia indikaattoreita käytetään kehityksen mittaamiseen ja maiden välisen kehittyneisyyden vertailuun? Pohdi myös millaisia ongelmia mittareihin ja vertailuun saattaa liittyä. (6p.)

2. Millaisia ympäristöongelmia ihmisen toiminta on aiheuttanut Australiassa, U-Seelannissa ja Tyynen valtameren pieneissä saarivaltioissa? (6p.)

3. Selitä lyhyesti (6p.)
a) apartheid b) ekoturismi c) uuskolonialismi d) satelliittivaltio e) tundra f) gentrifikaatio

26.3.2010

1) Mitä muutostiloja ja haasteita Latinaisella Amerikalla on marstonin ym mukaan. (taloudellisia, maataloudellisia, poliittisia jne.) Ihan sanatarkkaan en muista

2) Israel/Palestiina ja naapurimaat ovat sotineet jo vuosikymmeniä. Mistä konflikti on saanut alkunsa ja miksi se on niin hankala saada loppumaan?

3) Käsitteet: Antarktiksen sopimus, vihreä vallankumous, tundra, Raj, ekologinen imperialismi, megalopoli

25.3.2011

1. Mitkä ilmiöt Marstonin et al. mukaan selvimmin näärittävät globalisaatiota ja osoittavat integraation lisääntymistä maailmassa?

2. Mitä muutostiloja ja haasteita Latinaisella Amerikalla on marstonin ym mukaan. (taloudellisia, maataloudellisia, poliittisia jne.)

3. a) Antarktiksen sopimus
b) tundra
c) uusliberalismi
d) ASEAN
e) “kolumbiaaninen vaihto” (Columbian exchange)
f) biodiversiteetti

23.3.2012, Katariina Kosonen

1. Israel/Palestiina. Mistä konflikti on saanut alkunsa ja miksi sitä on niin vaikea ratkaista?

2. Saharan eteläpuolisen Afrikan kehityshaasteet.

3. Selitä lyhyesti:
a) gentrifikaatio
b) Tordesillasin sopimus
c) vastakaupungistuminen
d) La Nina
e) Kolmen rotkon pato
f) IMF

3.3.2012

1. Marstonin European Golden Triangle. Kerro alueesta ja mikä on tehnyt siitä voimakkaan.

2. Ihmisten toiminnan aiheuttamat ympäristöongelmat nykyisen Venäjän, Ukrainan ja Kazakstanin alueella.

3. Selitä:

Uuskolonialismi
Vihreä vallankumous
G8
Atolli
Intifada
Favela

Suomen maantiede

Pirjo Hellemaa

8.12.2008

1. tehtävä Suomen Kartasto -kirjasta (en muista kun en tehnyt)
2. Suomen matkailualueet. Jaottelu ja ominaispiirteet.
3. Itämeren erityispiirteet

13.6.2012

1. Suomen sisävesien (järvet ja joet) kehitys jääkauden jälkeen

2. Mitkä tunnusluvut & indeksit mittaavat hyvinvointia kuntien tasolla? Mitä mittarit kertovat alueellisista eroista?

3. määrittele käsitteet
a) kilpikeidas
b) NAO-indeksi
c) POMO-alue
d) TEN-??

17.10.2012

1. Suoyhdistelmätyypit ja niiden esiintyvyys
2. Suomen matkailualueet ja niiden kehitys
3. a) määrittele NAO-indeksi
b) Perämeren kaari

16.10.2013

1. Itämeren erityispiirteet
2. Mitä eri mittareita tai indeksejä voidaan käyttää ihmisten hyvinvoinnin mittaamiseen kuntatasolla? (parafraasi)
3. Selitä lyhyesti:
1. NAO
2. Palsasuo
3. Vaihtotase
4.TEN-T