Maantieteen didaktiikan syventävä kirjallisuus

(Morgan J. & Lambert D.) “Geography teaching school subjects 11-19

Kahteen kysymykseen vastattiin. Kysymykset jotain tämän suuntaista:

1. Maantieteen opetuksen (tai laajemmin opetussuunnitelman) kriteerit. Esimerkit luonnon- ja kulttuurimaantieteestä.

2. Miten musiikkia voi käyttää maantieteen opetuksessa. (Tälle oli vaihteohtoinen kysymys, en muista mikä se oli.)

 

MAA-238 Biogeografia ja makroekologia

MAA-238 Biogeografia ja makroekologia

HUOM! Järjestetään parillisina vuosina

13.12.2016

Sama kuin vuonna 2012 paitsi 1. Tehtävän a-kohta. Siinä oli selitettävänä viskarianssi. (katso alapuolelta)

14.12.2012  Janne Soininen

Tee seuraavista tehtävistä kolme:

1. Selitä lyhyesti
a) vikarianssi
b) S=cAz
c) Bergmannin sääntö
d) alfa-diversiteetti
e) NDVI-indeksi
f) bioklimaattinen mallinnus
2. Lajien levinneisyyksiä säätelevät tekijät
3. Maailman kasvi- ja eläinmaantieteelliset alueet – yhteneväisyys ja erot.
4. Saarieliömaantieteen tasapainoteoria

Kaukokartoitusmenetelmät

17.10.2008

1.
Erittäin korkean resoluution (VHR), korkean resoluution ja karkean resoluution optisen alueen satelliittikuva-aineistot. Anna esimerkit noin metrin, noin 30 m ja noin kilometrin spatiaalisen resoluution satelliittikuva-aineistosta ja niiden ominaisuuksista ja käyttökohteista.

TAI

Kasvillisuuden kaukokartoitus. Kasvillisuuden signaali näkyvän valon, lähi-infrapunan ja keski-infrapunan aallonpituusalueella.

2.
a) Mikä on konfuusiomatriisi
b) Sedimentin ja klorofyllin vaikutus veden spektraaliseen vastineeseen.
c) Termisen infrapuna-alueen informaatio
d) Radiometrinen resoluutio
e) Pinnan karkeuden vaikutus tutkasignaalin sirontaan

21.2.2014 Pellikka

Kirjoita essee, maksimissaan neljä sivua.

1. a) Laserkeilausaineisto ja sen hyödyntäminen topografian ja kasvillisuuden kannalta.

TAI

1. b) Muutosseuranta kaukokartoituksessa, mitä esivalmisteluja ym. toimenpiteitä

Selitä minikysymykset, max puoli sivua.

2.
a) Erot peiliheijastuksen, anisotropisen heijastuksen ja diffuusiheijastuksen välillä
b) Terminen infrapuna-alue
c) Ilmakehän ikkuna
d) Luokittelu pikseleittäin ja segmentteinä
e) ?

MAA-402 Tieteellinen viestintä

MAA-402 Tieteellinen viestintä

25.11.2016

1. Hyvän tutkimussuunnitelman osa
2. Onnistuneen suullisen esityksen kulmakivet

Luentotentti 19.10.2016

1. Protokolla ja dokumentointi
2. Kuvaa vaiheistettua läpikirjoittamistekniikkaa ja vertaa sitä omaasi.

15.10.2014

1. Kerro vaiheittaisen kirjoittamisen tekniikasta ja vertaa sitä omaan kirjoittamiseesi
2. Tutkimussuunnitelma, dokumentointi ja protokolla

10/2013

1. Selosta vaiheistettu läpikirjoitustekniikka ja vertaa sitä nykyiseen kirjoitustekniikkaasi
2. Artikkelin osat ja niiden tehtävät

17.10.2012

1. Selosta lähdeviittausjärjestelmät (3) ja pohdi niiden plussia ja miinuksia.
2. Selosta vaiheistettu läpikirjoittaminen ja vertaa sitä nykyiseen kirjoitustekniikkaas

5.11.2010

1) Vertaile kolmea tärkeintä lähdeviittausjärjestelmää lukijan ja kirjoittajan kannalta
2) Tieteellisen artikkelin osat ja niiden tehtävät

20.10.2010

1. Lasten tietokirjaa kirjoitteassani teen käsikirjoituksesta 6 toisiaan seuraavaa versiota, joista viimeinen menee painoon. Selosta, mitä tapahtuu kussakin vaiheessa (älä sekoita tätä vaiheistettuun läpikirjoittamiseen)

2. Selosta kaksi vertaisarviointilausuntoa (Peer review), jotka olen kirjoittanut tieteellisistä käsikirjoituksesta toimittajan pyynnöstä. Kävin näitä 5 kappaletta läpi luennolla.

P.S. Huomatkaa, kuinka oikeakielisesti (ja johdonmukaisesti) lukusanat on kirjoitettu numeroin. Luennolla juuri kerrottiinkin täydellisen oikeakielisyyden tärkeydestä uskottavan kuvan luomiseksi!

Topography and the Environment

25.5.2012 (Olli ruth kyseli)

1. Miten tietyn alueen topografisia rakenteita voidaan kuvata?
2. Paikalliset ilmastot ja maan muodot (topoilmastot).
3. Rinteen hydrologiset prosessit.
4. Rinteen jyrkkyyden vaikutus luonnonmaantieteellisiin prosesseihin.

25.10.2013 (Haggett: Topography and the environment)

1. Käytävät (corridors) ja niiden merkitys Huggettin mukaan.
2. Auringonsäteilyn ja lämpötilan mallinnus.
3. Rinteen hydrograafiset prosessit.
4. Aspektin ja jyrkkyyden vaikutus maannokseen.

MAA-235/236 Kirjakori: Kaupunki- ja Suunnittelumaantiede

MAA-235/236 Kirjakori: Kaupunki- ja Suunnittelumaantiede

HUOM! Eri kurssit Weboodissa, mutta sama kirjavalikoima kurssisivujen mukaan.

2/2019 

Mitä tarkoittaa postwar planning machine ja miten se sijoittuu suhteessa kaupunkisuunnittelun ja tutkimuksen historiaan

Tietämisen politiikka: Miten Bäcklund analysoi edustuksellista ja suoraa demokratian suhdetta, mitä mahdollisuuksia, jännitteitä jne. eri demokratian tavoissa (tai jotain sinne päin)

19.8.2016 (Moisio)

1. Mitä alueellinen suunnittelu tarkoittaa?
2. Kaupungistumisen ongelmat ja niiden hallinta Laakson & Loikkasen mukaan.
3. Oppiva kaupunkisuunnittelu prosessina. Kertaa pääpiirteet.

17.4.2015 (Moisio)

1. Paikallinen suunnittelu Suomessa
2. Kaupunkien verkostoja käsittelevät teoriat
3. Kumpanuuden merkitys kaupunkisuunnittelussa

20.3. 2015 (Moisio)

1. Suunnittelun kommunikatiivinen traditio.
2. Tiedon merkitys oppivassa kaupunkisuunnittelussa.
3. Mitä tarkoitetaan kaupunkien erikoistumisella

19.12.2013

1. Alueellisen kehityksen ja aluepolitiikan haasteet Euroopassa.
2. Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa pääpiirteittäin
3. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.
4. Miten ja miksi maankäyttöä ohjataan kaupunkitalouden näkökulmasta?

25.10.2013

1. Alueellinen innovaatiopolitiikka Suomessa
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä
3. Miten ja miksi maankäyttöä ohjataan? (muistaakseni luki vielä ”kaupunkitaloustieteen näkökulmasta”)
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.

14.06.2013

1. Suomen aluepolitiikan kehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät.
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä.
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen.
4. Yritysten keskeisimmät sijaintitekijät kaupunkialueella.

 22.3.2013

Alueellinen suunnittelu
1. Modernin ja postmodernin suunnittelun keskeisimmät teoriat
2. EU:n alueellisen kehittämisen ohjausvälineet

Oppiva kaupunkisuunnittelu
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen

Kaupunkitalous
4. Kaupunkialueen asuntomarkkinat: keskeiset käsitteet ja erityispiirteet

24.2.2012

1. Modernin ja postmodernin suunnittelun keskeisimmät teoriat.
2. Valtion aluehallinnon keskeiset toimijat.
3. Miten miksi maankäyttöä ohjataan?
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.

23.9.2011

1. Suomen aluepolitiikankehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen
4. Yritysten keskeisimmät sijaintitekijät kaupunkialueella

19.8.2011

1. Alueellinen innovaatiopolitiikka
2. Valtoin aluehallinnon toimijat
3. PehmoGIS asukkaiden näkökulmasta
4. Miten maankäyttöä ohjataan ja miksi ? (tai vastaava)

25.3.2011

1. Suomen aluepolitiikan kehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät
2. Valtoin aluehallinnon toimijat
3. Esittele pehmoGIS-menetelmiä asukkaiden kokemuksellisen tiedon kartoittajina
4. Millä tavoin maankäyttö ja liikenne ovat keskenään vuorovaikutuksessa

24.9.2010

1. Suomalaisen aluepolitiikan juuret
2. Postmoderni suunnittelu
3. Kerro asuntomarkkinoiden erikoispiirteistä (tai jotain sinnepäin)
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun tutkimusvälineet ja jotain

26.3.2010

Jauhiainen, Jussi S.
1. Alueellinen Innovaatiopolitiikka
2. Valtion aluehallinnon toimijat

Bäcklund, P. & Schulman, H. (toim.) :Osalliset ja osaajat kansalaiset kaupungin suunnittelussa
3. Ovatko suunnittelijat yhteisen edun takaajia? (tenttikirjan mukaan)
4. Keskeisimmät vuorovaikutusosapuolet yhteiskuntasuunnittelussa

Matkailumaantieteen kirjallisuus

Matkailumaantieteen syventävä kirjallisuus
20.3.2015 Löytönen

1. Muistityö (Memory-Work)
2. Turismin taloudelliset vaikutukset
3. Etiikka ja luonnonympäristö

 

Matkailumaantieteen kirjallisuus:
23.5.2008

1. Matkailun systeemi (The tourism system)

2. Kohdealueen suunnittelun vyöhykemalli (Destination zone planning model)

Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus

21.8.2015
Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus (Löytönen)

1. Elämää Etelässä
2. Matkailija kuluttajana
3. Oseania

26.1.2015

1. Mikä on maantieteilijän panos kehitystutkimukseen

2. Human development index

3. Ruohonjuuritason kehitystä – desentralisaatio

Potter:

1. Tuontia korvaava teollisuus. Mitä sillä ymmärretään ja mikä merkitys sillä on kehitysmaissa?

2. Mitkä tekijät vaikuttavat modernisaatioon kehitysmaissa, kun puhutaan modernisaatiopinnoista (modernisation surfaces)? Mainitse esimerkkejä.

Vuoristo:
1. Mitä on kongressimatkailu ja miten se eroaa massamatkailusta
2. Matkailun paine eli TIR-indeksi

Potter ja Vuoristo:

1. Metropolialueiden kasvu ja kehitys kehitysmaissa. Mainitse 3 esimerkkiä.
2. Maapallo on suhteellisesti “kutistunut”. Miten ilmiötä on kuvattu aika-tila-ulottuvuudella Potterin kirjassa?

1. Määrittele Kauko-Itä. Mihin perustuu alueen matkailupotentiaali?
2. Matkailualueen kehityskaavio.

1. Markkinavetoinen kehitys (market-led developing)
2. Väli-Amerikka matkailukohteena tai maana tai vastaavaa. Alueen uhat ja mahdollisuudet.

21.9.2012

1.P-Afrikka ja Lähi-Itä matkailualueena
2.Kulttuuriympäristöt(?) attraktioina
3.Globaali etelä globaalissa taloudessa (tms.)
4.Markkinavetoinen kehitys

Vuoristo

1. Matkailumaan sisäinen regionalismi
2. Väli-Amerikka matkailualueena

25.01.2013 Vuoristo & Williams

1. Markkinavetoinen kehitys – Marked led development
2. Elämää etelässä – Living in the south
3. Väli-Amerikka matkailualueena
4. Matkailualueen muodostumisen edellytykset (tai vastaavaa)

22.2.2013

Williams et al.

1. Etelä Pohjoisesta käsin (Viewing the South from the North)
2. Elämää Etelässä (Living in the South)

Vuoristo

3. Pohjois-Amerikka matkailualueena
4. Vetovoiman (tarjontapotentiaalin) aluerakenteet

19.4.2013

1. Elämää etelässä (living in the South)
2. Siirtomavallan loppuminen ja sen vaikutukset (decolonialisation and its consequences)

Vuoristo

3. Matkailualueiden syntymisen edellytykset
4. Euroopan matkailumaantieteelliset alueet

Kehitysmaantieteen syventävä kirjallisuus
Scheyvens & Storey, Power, Robinson

1) Key challenges facing researchers in field and strategies to deal with them
2) Present the theoretical grounds of political ecology
3) Describe the concepts of Orientalism & Tropical geographies

Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus

Geoinfomatiikan menetelmät ja kirjallisuus

1. Kirjan mukaan selitä mitä on pintamallintaminen (tai jotain vastaavaa)

2.a) tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
b) INSPIRE
c) Vektoriaineistojen primaariset ja sekundaariset keruutavat

22.2.08

1. Spatiaaliset data mallit ja rakenteet (spatial data models and structures)
2. Spatiaalinen interpolointi

7.12.2009

1. Vastaa Heywood et. al. mukaan: Datansyöttömetodit ja datan editointi.
2. a) GPS. Käyttö, sovellukset ja virhelähteet
b) Tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
c) Päällekkäisyys- (map overlay) ja bufferointi analyysit GIS järjestelmässä.

Syksy 2012:

1. Paikkatietojärjestelmän päätehtävät
2. Tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
3. Inspire-direktiivi ja sen merkitys Suomen paikkatietoon
4. Vektoridata-analyysit Jensen & Jensenin mukaan

25.11.2013

1. Primääriset ja sekundääriset tietolähteet
2. Rasterianalyysiin perustuvat naapurustofunktiot
3. Topologia

19.12.2013

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:
1) Selitä Suomessa käytössä olevat tasokoordinaatistot
2) Rasteridatan edut ja haitat

Vastaa seuraavaan kysymykseen sen mukaan, minkä kirjan olet lukenut. Pyri vastaamaan luetun kirjan mukaan, ei yleistiedon.

– Miten Jensen & Jensen kirjassa selitetään vektori overlay (Chapter 6 / Overlay using vector data)
– Miten Huisman ja de By kirjassa selitetään vektori overlay (6.3. Vector overlay operations)

24.1.2014

1. Kaukokartoituksen resoluutiot
2. Kyselyt paikkatieto-ohjelmissa
3. Käsite tarkkuus (kirjan perusteella)

23.1.2015

(DeMers: GIS modeling in raster)

1. Naapurusto-operaatiot rasterianalyysissä. Kuvaa ja anna esimerkkejä käyttötilanteista. (Focal functions)

2. Mitä on kartta-algebra, määrittele ja kuvaa pääoperaatiot. Käytä esimerkkejä.

3. Mikä oli uusin oppimasi asia kirjassa? Miten arvioit sitä oppimisen välineenä?

MAA-239 Suomen geomorfologia

MAA-239 Suomen geomorfologia

10.2.2010

1. Kallioperän ruhjevyöhykkeet
2. Mannerjäätikön kompleksinen reunamuodostuma
3. Rantavyöhykkeeseen syntyneet muodostumat
4. Keidassuo ja aapasuo: rakenne ja topografia