Säännöt

Maantieteen Opiskelijat ry:n säännöt (päivitetty 2017)

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Maantieteen Opiskelijat ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä MaO. Yhdistyksestä voidaan myös käyttää englanninkielistä nimeä Helsinki University Geography Student Association. Yhdistyksestä voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä Geografistuderande vid Helsingfors universitet.

 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys toimii Helsingin yliopiston maantieteen opiskelijoiden etujärjestönä. Yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia sekä tarjoamaan opiskelijoille vapaa-ajan aktiviteetteja. Yhdistys pyrkii ajamaan jäsentensä etua yliopiston päätöksenteossa. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, retkiä, infotilaisuuksia sekä urheilu- ja kulttuuritilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa oheistuotteiden myyntitoimintaa ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtaimistoa ja tiloja.

 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä maantiedettä Helsingin yliopistossa opiskelevat henkilöt. Jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenen tulee erota yhdistyksestä valmistuttuaan tai lopetettuaan opiskelut Helsingin yliopistossa.

 

4§ Jäsen- ja liittymismaksu

Jäseniltä perittävän jäsen- tai liittymismaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

 

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja opintovastaava sekä 2-5 muuta jäsentä, joista jokaisella on oma vastuualueensa yhdistyksessä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai toinen heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

7§ Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen toiminnantarkastajan toimikausi on kevätkokousten välinen aika.

 

8§ Kokousten koollekutsuminen

Kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään viikkoa ennen kokousta hallituksen jäsenille ja maantieteen opiskelijoiden sähköpostilistalle mao-lista@helsinki.fi. Yhdistyksen kokouksista on lisäksi laitettava ilmoitus Kumpulan kampuksella Physicumissa sijaitsevaan maantieteen opiskelijoiden oleskelutilaan.

 

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset ovat tammi-maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja marras-joulukuussa pidettävä vuosikokous.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 10 yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

 

10§ Kevät- ja vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa ja vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 • Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Vahvistetaan tulevan toimintavuoden jäsen- ja liittymismaksut.
 • Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja tulevaksi toimikaudeksi.
 • Valitaan yhdistyksen muut toimihenkilöt.
 • Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja vastuualueet tulevalle toimikaudelle 5§ mukaisesti.
 • Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista on vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle.

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa ja vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.
 • Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Vahvistetaan edellisen toimintavuoden toimintakertomus.
 • Vahvistetaan edellisen toimintavuoden tilinpäätös.
 • Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista on vähintään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle.

 

11§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa päätettäväksi yhdistyksen kokouksessa, mikäli asiasta on kokouskutsussa mainittu. Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista täytyy kannattaa kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään 14 vuorokautta. Päätöksen tekoon vaaditaan kummallakin kerralla vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

 

12§ Erottaminen ja eroaminen

Jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on hallituksella oikeus erottaa yhdistyksen jäsenyydestä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Jäsenyys voi lakata myös 3§ mukaisesti.

 

13§ Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen varat luovutetaan Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnalle.