Kulttuurimaantieteen aineopinnot, metodologia

Häkli, Jouni  :Meta hodos johdatus ihmismaantieteeseen

19.9.2008

1. Selitä lyhyesti seuraavat tieteenfilosofiset suuntaukset. Mitä yhteistä niillä on?
a) fenomenologia
b) idealismi
c) eksistentialismi

2. Strukturalismin tieteenfilosofinen perusta (tms)

3. Postmodernismin kritiikki

9.1.2009 (Inkinen)

1. Postmodernismi maantieteessä

2. Metodologian paikka maantieteessä

3. Maantiede kritiikkinä

15.1.2010 Inkinen

1. Positivismin ihanteet Häklin mukaan

2. Konstruktionismi maantieteessä

3. Humanistisen metodologian rajat

24.9.2010 Inkinen

1) tekninen tiedonintressi ja maantiede
2) rakennetutkimus maantieteen käsittein
3) konstruktionistinen maantiede

15.6.2012 Inkinen

1) Konstruktionismin metodologia maantieteessä
2) Modernin ja postmodernin maailman erot Häklin mukaan.
3) Positivismin ihanteet maantieteessä

22.5.2015 Inkinen

1.Tekninen tiedonintressi ja kritiikki
2. Rakenteiden tutkimus maantieteen käsittein
3. Konstruktionismi maantieteellisessä tutkimuksessa

22.4.2016

1. Strukturalismin filosofinen tausta
2. Konstruktionaalisen maantieteen tutkimuskymykset, kerro esimerkein
3. Maantieteen peruskäsitteet ”tila, paikka ja maisema” humanistisessa metodologiassa

Tai jotain sen suuntaista

24.3.2017 (Löytönen)

1. Positivismin kritiikki
2. Konstruktivismi
3. Postmodernismin metodologia