MAA-235/236 Kirjakori: Kaupunki- ja Suunnittelumaantiede

MAA-235/236 Kirjakori: Kaupunki- ja Suunnittelumaantiede

HUOM! Eri kurssit Weboodissa, mutta sama kirjavalikoima kurssisivujen mukaan.

2/2019 

Mitä tarkoittaa postwar planning machine ja miten se sijoittuu suhteessa kaupunkisuunnittelun ja tutkimuksen historiaan

Tietämisen politiikka: Miten Bäcklund analysoi edustuksellista ja suoraa demokratian suhdetta, mitä mahdollisuuksia, jännitteitä jne. eri demokratian tavoissa (tai jotain sinne päin)

19.8.2016 (Moisio)

1. Mitä alueellinen suunnittelu tarkoittaa?
2. Kaupungistumisen ongelmat ja niiden hallinta Laakson & Loikkasen mukaan.
3. Oppiva kaupunkisuunnittelu prosessina. Kertaa pääpiirteet.

17.4.2015 (Moisio)

1. Paikallinen suunnittelu Suomessa
2. Kaupunkien verkostoja käsittelevät teoriat
3. Kumpanuuden merkitys kaupunkisuunnittelussa

20.3. 2015 (Moisio)

1. Suunnittelun kommunikatiivinen traditio.
2. Tiedon merkitys oppivassa kaupunkisuunnittelussa.
3. Mitä tarkoitetaan kaupunkien erikoistumisella

19.12.2013

1. Alueellisen kehityksen ja aluepolitiikan haasteet Euroopassa.
2. Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa pääpiirteittäin
3. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.
4. Miten ja miksi maankäyttöä ohjataan kaupunkitalouden näkökulmasta?

25.10.2013

1. Alueellinen innovaatiopolitiikka Suomessa
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä
3. Miten ja miksi maankäyttöä ohjataan? (muistaakseni luki vielä ”kaupunkitaloustieteen näkökulmasta”)
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.

14.06.2013

1. Suomen aluepolitiikan kehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät.
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä.
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen.
4. Yritysten keskeisimmät sijaintitekijät kaupunkialueella.

 22.3.2013

Alueellinen suunnittelu
1. Modernin ja postmodernin suunnittelun keskeisimmät teoriat
2. EU:n alueellisen kehittämisen ohjausvälineet

Oppiva kaupunkisuunnittelu
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen

Kaupunkitalous
4. Kaupunkialueen asuntomarkkinat: keskeiset käsitteet ja erityispiirteet

24.2.2012

1. Modernin ja postmodernin suunnittelun keskeisimmät teoriat.
2. Valtion aluehallinnon keskeiset toimijat.
3. Miten miksi maankäyttöä ohjataan?
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.

23.9.2011

1. Suomen aluepolitiikankehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen
4. Yritysten keskeisimmät sijaintitekijät kaupunkialueella

19.8.2011

1. Alueellinen innovaatiopolitiikka
2. Valtoin aluehallinnon toimijat
3. PehmoGIS asukkaiden näkökulmasta
4. Miten maankäyttöä ohjataan ja miksi ? (tai vastaava)

25.3.2011

1. Suomen aluepolitiikan kehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät
2. Valtoin aluehallinnon toimijat
3. Esittele pehmoGIS-menetelmiä asukkaiden kokemuksellisen tiedon kartoittajina
4. Millä tavoin maankäyttö ja liikenne ovat keskenään vuorovaikutuksessa

24.9.2010

1. Suomalaisen aluepolitiikan juuret
2. Postmoderni suunnittelu
3. Kerro asuntomarkkinoiden erikoispiirteistä (tai jotain sinnepäin)
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun tutkimusvälineet ja jotain

26.3.2010

Jauhiainen, Jussi S.
1. Alueellinen Innovaatiopolitiikka
2. Valtion aluehallinnon toimijat

Bäcklund, P. & Schulman, H. (toim.) :Osalliset ja osaajat kansalaiset kaupungin suunnittelussa
3. Ovatko suunnittelijat yhteisen edun takaajia? (tenttikirjan mukaan)
4. Keskeisimmät vuorovaikutusosapuolet yhteiskuntasuunnittelussa

Matkailumaantieteen kirjallisuus

Matkailumaantieteen syventävä kirjallisuus
20.3.2015 Löytönen

1. Muistityö (Memory-Work)
2. Turismin taloudelliset vaikutukset
3. Etiikka ja luonnonympäristö

 

Matkailumaantieteen kirjallisuus:
23.5.2008

1. Matkailun systeemi (The tourism system)

2. Kohdealueen suunnittelun vyöhykemalli (Destination zone planning model)

Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus

21.8.2015
Kehitys- ja matkailumaantieteen kirjallisuus (Löytönen)

1. Elämää Etelässä
2. Matkailija kuluttajana
3. Oseania

26.1.2015

1. Mikä on maantieteilijän panos kehitystutkimukseen

2. Human development index

3. Ruohonjuuritason kehitystä – desentralisaatio

Potter:

1. Tuontia korvaava teollisuus. Mitä sillä ymmärretään ja mikä merkitys sillä on kehitysmaissa?

2. Mitkä tekijät vaikuttavat modernisaatioon kehitysmaissa, kun puhutaan modernisaatiopinnoista (modernisation surfaces)? Mainitse esimerkkejä.

Vuoristo:
1. Mitä on kongressimatkailu ja miten se eroaa massamatkailusta
2. Matkailun paine eli TIR-indeksi

Potter ja Vuoristo:

1. Metropolialueiden kasvu ja kehitys kehitysmaissa. Mainitse 3 esimerkkiä.
2. Maapallo on suhteellisesti “kutistunut”. Miten ilmiötä on kuvattu aika-tila-ulottuvuudella Potterin kirjassa?

1. Määrittele Kauko-Itä. Mihin perustuu alueen matkailupotentiaali?
2. Matkailualueen kehityskaavio.

1. Markkinavetoinen kehitys (market-led developing)
2. Väli-Amerikka matkailukohteena tai maana tai vastaavaa. Alueen uhat ja mahdollisuudet.

21.9.2012

1.P-Afrikka ja Lähi-Itä matkailualueena
2.Kulttuuriympäristöt(?) attraktioina
3.Globaali etelä globaalissa taloudessa (tms.)
4.Markkinavetoinen kehitys

Vuoristo

1. Matkailumaan sisäinen regionalismi
2. Väli-Amerikka matkailualueena

25.01.2013 Vuoristo & Williams

1. Markkinavetoinen kehitys – Marked led development
2. Elämää etelässä – Living in the south
3. Väli-Amerikka matkailualueena
4. Matkailualueen muodostumisen edellytykset (tai vastaavaa)

22.2.2013

Williams et al.

1. Etelä Pohjoisesta käsin (Viewing the South from the North)
2. Elämää Etelässä (Living in the South)

Vuoristo

3. Pohjois-Amerikka matkailualueena
4. Vetovoiman (tarjontapotentiaalin) aluerakenteet

19.4.2013

1. Elämää etelässä (living in the South)
2. Siirtomavallan loppuminen ja sen vaikutukset (decolonialisation and its consequences)

Vuoristo

3. Matkailualueiden syntymisen edellytykset
4. Euroopan matkailumaantieteelliset alueet

Kehitysmaantieteen syventävä kirjallisuus
Scheyvens & Storey, Power, Robinson

1) Key challenges facing researchers in field and strategies to deal with them
2) Present the theoretical grounds of political ecology
3) Describe the concepts of Orientalism & Tropical geographies

Geoinformatiikan menetelmät ja kirjallisuus

Geoinfomatiikan menetelmät ja kirjallisuus

1. Kirjan mukaan selitä mitä on pintamallintaminen (tai jotain vastaavaa)

2.a) tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
b) INSPIRE
c) Vektoriaineistojen primaariset ja sekundaariset keruutavat

22.2.08

1. Spatiaaliset data mallit ja rakenteet (spatial data models and structures)
2. Spatiaalinen interpolointi

7.12.2009

1. Vastaa Heywood et. al. mukaan: Datansyöttömetodit ja datan editointi.
2. a) GPS. Käyttö, sovellukset ja virhelähteet
b) Tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
c) Päällekkäisyys- (map overlay) ja bufferointi analyysit GIS järjestelmässä.

Syksy 2012:

1. Paikkatietojärjestelmän päätehtävät
2. Tasokoordinaatistojärjestelmät Suomessa
3. Inspire-direktiivi ja sen merkitys Suomen paikkatietoon
4. Vektoridata-analyysit Jensen & Jensenin mukaan

25.11.2013

1. Primääriset ja sekundääriset tietolähteet
2. Rasterianalyysiin perustuvat naapurustofunktiot
3. Topologia

19.12.2013

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:
1) Selitä Suomessa käytössä olevat tasokoordinaatistot
2) Rasteridatan edut ja haitat

Vastaa seuraavaan kysymykseen sen mukaan, minkä kirjan olet lukenut. Pyri vastaamaan luetun kirjan mukaan, ei yleistiedon.

– Miten Jensen & Jensen kirjassa selitetään vektori overlay (Chapter 6 / Overlay using vector data)
– Miten Huisman ja de By kirjassa selitetään vektori overlay (6.3. Vector overlay operations)

24.1.2014

1. Kaukokartoituksen resoluutiot
2. Kyselyt paikkatieto-ohjelmissa
3. Käsite tarkkuus (kirjan perusteella)

23.1.2015

(DeMers: GIS modeling in raster)

1. Naapurusto-operaatiot rasterianalyysissä. Kuvaa ja anna esimerkkejä käyttötilanteista. (Focal functions)

2. Mitä on kartta-algebra, määrittele ja kuvaa pääoperaatiot. Käytä esimerkkejä.

3. Mikä oli uusin oppimasi asia kirjassa? Miten arvioit sitä oppimisen välineenä?

MAA-239 Suomen geomorfologia

MAA-239 Suomen geomorfologia

10.2.2010

1. Kallioperän ruhjevyöhykkeet
2. Mannerjäätikön kompleksinen reunamuodostuma
3. Rantavyöhykkeeseen syntyneet muodostumat
4. Keidassuo ja aapasuo: rakenne ja topografia

MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi

MAA-205 Maantieteen kenttäkurssi

Kevät 2020

1. Lyhyet sanaselitykset
a) Euhemerobinen
b) Valunta
c) Valuma
d) Lämpösaareke
e) Albedo
f) unohtui

2. Selitä hieman pidemmin
a) Turvetyyppien synty ja nimeä vähintään neljä
b) Selitä kaksi maannosta

3. Maaseudun rakennemuutos (essee)

 15.4.2016

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:

Tehtävä 1. – kuusi terminselitystä, á 1p
a) isojako
b) kaksoisidentiteetti
c) syvä maaseutu
d) ydinmaaseutu
e) osallistuva havainnointi
f) kaupunkimainen taajama

Tehtävä 2.
a) Pohdi imagotekijöiden merkitystä maaseututaajamalle (3p)
b) Suon eloperäisten maalajien nimeäminen vedenpinnan korkeuden suhteen (3p)

Tehtävä 3.
Mitä maalajiluokituksella tarkoitetaan? Miten maalaji voidaan luokitella näytteestä? (6p)

18.4.2011

1. Selitä lyhyesti (1 p./kohta)
a) muta
b) absoluuttinen mittaus vaaituksessa
c) kratoni
d) rimpi
e) purkautumiskäyrä
f) edafinen

2.
a) ruskomaannos ja ruskopodsolimaannos (3 p.)
b) kulttuurikasvillisuus (3 p.)

3. Taajama esteettisenä ilmiönä (6 p.)

???

Tehtävä 1. Sanaselityksiä á 1p
– normaalijakso
– morfometria
– bussoli
– telmaattinen kerros
– hehkutushäviö
– rikastumiskerros

Tehtävä 2.
a) Kasvillisuusanalyysit 3p
b) Virtaaman mittaaminen 3p

Tehtävä 3.
Maaseudun rakennemuutos 6p

19.5.2010.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:

1. Selitä lyhyesti (1p/kohta)
a) purkautumiskäyrä
b)kostumishäviö
c) puolikulttuurikasvillisuus
d) kurtoosi
e) muta
f) pluviografi

2.
a) Ilmaston ja eliöstön vaikutus maannostumiseen (3p.)
b) Soiden syntytavat (3p.)

3. Maaseudun rakenteellinen muutos (6p.)

19.5.2010

1. Tehtävässä 3 kuvaa, joista piti bongata geomorfologiset muodostumat ja korkokuvatyyppi.

2. Terminselitys (termejä oli 6, ainakin: fluviaalinen järvi, oroarktinen vyöhyke, ominaislämpökapasiteetti ja batymetrinen kartta)

3. Vesitaseyhtälö ja sen merkitys.

9.4.2010

Termiselitys (6p):
Ominaislämpökapasiteetti
Suhteellinen mittaus vaaituksessa (tai jotain)
Kurtoosi
Boniteetti
Purkautumiskäyrä
Telmaattiset kerrostumat

Selitä lyhyesti:
Ruskomaannos ja ruskopodsoli maannos (3p)
Pohjakuljetus (3p.)

Taajamien tilat ja valtasuhteet (6p.)

 

MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti (Seppälä)

MAA-207 Luonnonmaantieteen kirjatentti (Seppälä)

Seppälä, Matti. Physical Geography of Fennoscandia

10.1.2020

3p:
Soistuminen (paludification) Fennoskandiassa
Lumen alueellinen jakautuminen

6p:
Jäätikön vetäytyminen ja korkein ranta jäätiköitymisen loppuvaiheessa
Routimisen aiheuttamat pinnanmuodot

23.9.2019

3p:
Peittosuot Fennoskandiassa
Soistuminen Fennoskandiassa

6p:
Kasvillisuusvyöhykkeiden jaottelu Fennoskandiassa
Routimisen aiheuttamat pinnanmuodot

13.9.2019

3p:
Lumipeitteen alueellinen esiintyminen ja vaihtelu Fennoskandiassa
Peittosuot Fennoskandiassa

6p:
Pohjanlahteen laskevat joet ja aluejako
Atlantin rannikko ja vuonot Norjassa

23.6.2019

3p:
Glasigeeniset eroosiomuodot Fennoskandiassa
Eri tulvatyypit Fennoskandiassa

6p:
Kasvillisuusalueiden jaottelu Fennoskandiassa (tai jotain sinnepäi)
Atlantin rannikkotyypit ja vuonot Norjassa

16.4.2019

3p:
Lumen alueellinen jakautuminen Fennoskandiassa
Fennoskandian tulvatyypit

6p:
Kasvillisuusvyöhykkeet Fennoskandiassa
Itämeren saaristotyypit ja niiden lyhyet kuvaukset

21.6.2018

3p:
Lumen alueellinen jakautuminen Fennoskandiassa
Fennoskandian tulvatyypit

6p:
Jään sulaminen jäätiköitymisen loppuvaiheessa ja korkein ranta
Nimeä Itämeren saaristotyypit ja kuvaile niitä lyhyesti

4.6.2018 (Olli Ruth)

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

3p:
Meren vaikutus lämpötiloihin Fennoskandiassa
Soistuminen Fennoskandiassa

6p:
Kasvillisuusvyöhykkeet Fennoskandiassa
Itämeren saaristotyypit ja niiden lyhyet kuvaukset

20.4.2012 (Miska Luoto)

Piti vastata kolmeen seuraavista:
1. Norjan vuonot: synty, levinneisyys ja morfologia
2. Fennoskandian ilmastolliset erityispiirteet
3. Ilmaston vaihteluiden vaikutus Fennoskandian jäätiköiden levinneisyyteen
4. Norjan suoyhdistymätyypit ja niiden levinneisyys

27.1.2012 (Miska Luoto)

1. Fennoskandian kallioperän piirteet
2. Itämeren saaristo
3. Norjan ja Ruotsin suoyhdistelmätyypit
4. Fennoskandian kasvillisuusvyöhykkeet
Max 2 sivua per vastaus, piti vastata kaikkiin.

29.1.2010

1. Happosateet ja happamoituminen Fennoskandian järvissä
2. Metsänrajavyöhykkeen korkeus Fennoskandiassa: alueellinen tarkastelu
3. Itämeren saaristoalueet

12.6.2009

1. Fennoskandian kallioperä ja miten se heijastuu reliefissä
2. Fennoskandian suotyyppien alueellisuus
3. Ilman lämpötila Fennoskandiassa
4. Fosfori ja nitraatit Fennoskandian järvissä

XX.XX.XX

1. Sateiden alueellinen esiintyminen Fennoskandiassa
2. Suomen järvien morfologia
3. Alppiininen puuraja Ruotsissa
4. Järvien happamoituminen

 

 

 

 

 

Luonnonmaantieteen kirjallisuus

Arbogast: Discovering Physical Geography

Ohje: vastaa niin moneen kysymykseen, että niiden yhteispistemääräksi tulee 24, esim. 2×6 pisteen essee, 2×3pisteen essee ja 6×1 pisteen sanaselitys.

6 pisteen esseekysymykset:
1. Sedimenttikivet: synty ja pääluokat
2. Periglasiaaliset muodostumat
3. Köppenin mesotermaaliset (C) ilmastot

3 pisteen esseekysymykset:
4. Keskileveyksien metsäbiomit
5. Karstialueet ja päämuodot
6. Oksisoloin ja ultisolin erot

1 pisteen sanaselitykset
7 a) sinkhole
b) proxy-data
c) ekosysteemi
d)?(=en muista)
e) Katabalttinen tuuli
f) B-horisontti
g) Ablaasiovyöhyke

28.3.????

6 pisteen kysymykset:
1. Vulkaaniset kivet: synty ja pääluokat.
2. periglasiaaliset muodostumat ja niiden synty (?).
3. ITCZ:n vaihtelu vuodenaikojen mukaan ja sen vaikutus mapallon makroilmastoon

3 pisteen kysymykset:
4a. kylmän ilmanalan biomit (?).
4b. humidien mantereisten ilmastojen (Df ja Dw) erityispiirteet.
4c. Spodsol- ja histosol- maannosten eroavuudet

1 pisteen sanaselitykset:
5a. doliini (sinkhole)
b. stratosfääri (stratosphere)
c. perihelion
d. ekosysteemi (ecosystem)
e. ventifakti (ventifakt)
f. E-horisontti (E-horizont)
g. talus

Arbogast 14.12.2012

Näistä piti kerätä 24 p.
6 p.
1. Sedimettikivien synty ja pääluokat
2. Periglasiaaliset prosessit ja pinnanmuodot
3. ITCZ:n vuosittainen liikehdintä ja sen vaikutukset planeetan suurilmastoon

3 p.
4.
a) Keskileveyksien metsäbiomit
b) Köppenin ilmastoluokituksen aroilmaston (BS) piirteet
c) Oksisolin ja utisolin erot

1 p.
5.
a) sinkhole/doleeni
b) proksidata
c) ekosysteemi
d)Periheli (perihelion)
e) Katabaattinen tuuli
f) B-horisontti
g) Ablaasiovyöhyke

19.04.2013

Luonnonmaantieteen kirjallisuus (Arbogast)
tentaattorina Olli Ruth
tentti 19.4.2013

6 pisteen esseet:

1. Eroosio ja kasautuminen rannikoilla ja niiden aikaansaamat pinnanmuodot
2. Köppenin ilmastoluokitus. Mihin luokitus perustuu ja miten alueet jaetaan eri luokkiin?
3. Massaliikunnot: prosessit ja niistä syntyvät muodot

3 pisteen esseet:

4. a) Mitä vaikutuksia maapallon akselin kallistuskulmalla on?
b) Adiabaattinen prosessi
c) Miten oxisols ja ultisols-maannokset eroavat toisistaan?

1 pisteen käsitteet:

5. a) alluviaalikeila
b) latentti lämpö
c) epävakaa ilmamassa
d) Pangea
e) ventifakti
f) E-horisontti
g) monokliini

22.8.2014

6 pisteen esseet:

1. Metsäbiomit
2. Miten eri ilmamassoja luokitellaan ja millainen vaikutus erilaisilla ilmamassoilla on säätiloihin?
3. Piirrä kartta Tyynenmeren tulirenkaasta ja nimeä alueen litosfäärilaatat. Mistä tuliperäisyys johtuu (tms)?

3 pisteen esseet:

1. Histosolin ja mollisolin erot.
2. Miten ilmastot ET ja EF eroaa toisistaan?
3. Kulutusrannikoiden (erosional coastlines) pinnanmuodot.

1 pisteen vastaukset:

1. Crevasse
2. Regolith
3. Yardang
4. Hogback ridge
5. Roche moutonnée
6. Littoral drift
7. Alluvium

 

21.8.2015

Arbogast 21.8.2015

6 pisteen esseet:

1. Mitkä prosessit vaikuttavat rannikoiden muodostumiseen?
2. Piirrä diagrammi lämpötilan ja sademäärien vaikutuksesta rapautumiseen.
3. Pedogeeniset prosessit.

3 pisteen esseet:

1. B-tyypin ilmastot
2. Geostrophic winds
3. Suolaantuminen

1 pisteen sanaselitteet:

1. Zonal flow
2. Upwelling current
3. Firn
4. Pinacle
5. Gradiated stream
6. Field Capacity
7. Riparian zone

Kulttuurimaantieteen aineopinnot, metodologia

Häkli, Jouni  :Meta hodos johdatus ihmismaantieteeseen

19.9.2008

1. Selitä lyhyesti seuraavat tieteenfilosofiset suuntaukset. Mitä yhteistä niillä on?
a) fenomenologia
b) idealismi
c) eksistentialismi

2. Strukturalismin tieteenfilosofinen perusta (tms)

3. Postmodernismin kritiikki

9.1.2009 (Inkinen)

1. Postmodernismi maantieteessä

2. Metodologian paikka maantieteessä

3. Maantiede kritiikkinä

15.1.2010 Inkinen

1. Positivismin ihanteet Häklin mukaan

2. Konstruktionismi maantieteessä

3. Humanistisen metodologian rajat

24.9.2010 Inkinen

1) tekninen tiedonintressi ja maantiede
2) rakennetutkimus maantieteen käsittein
3) konstruktionistinen maantiede

15.6.2012 Inkinen

1) Konstruktionismin metodologia maantieteessä
2) Modernin ja postmodernin maailman erot Häklin mukaan.
3) Positivismin ihanteet maantieteessä

22.5.2015 Inkinen

1.Tekninen tiedonintressi ja kritiikki
2. Rakenteiden tutkimus maantieteen käsittein
3. Konstruktionismi maantieteellisessä tutkimuksessa

22.4.2016

1. Strukturalismin filosofinen tausta
2. Konstruktionaalisen maantieteen tutkimuskymykset, kerro esimerkein
3. Maantieteen peruskäsitteet ”tila, paikka ja maisema” humanistisessa metodologiassa

Tai jotain sen suuntaista

24.3.2017 (Löytönen)

1. Positivismin kritiikki
2. Konstruktivismi
3. Postmodernismin metodologia

Kulttuurimaantieteen syventävä kirjallisuus

World Economy

28.1.2011

1. Teollisuustuotannon globalisoituminen, esimerkkinä tekstiiliteollisuus

2. Taloudellisen integraation järjestelyt, joissa Yhdysvallat on mukana

3. Kehittyvien maiden teollistuminen

Joulukuussa 2012

Geographical thought
1) Humanistinen maantiede ja Yi-Fu Tuan – Miksi kirjassa omistetaan Tuanille kokonainen kappale humanistiseen maantieteeseen liittyen?
2) Podmodernismi kriittisenä käytäntönä (critical practice) maantieteessä

World economy resources, location, trade and development
1) Talousmaantiede kirjan mukaan
2) Teollisuuskeskittymät globaalisti
3) Yhdysvaltalaisten kaupunkien ongelmat

Elokuussa 2013

Geographical thought
1) Mitä jälkikolonialistinen (post-colonial) maantiede on kirjan mukaan?
2) Postmodernimi kriittisenä käytäntönä (critical practice) maantieteessä

World economy resources, location, trade and development
1) Kolme talousjärjestelmää kirjan mukaan
2) Finanssipalvelujen komponentit
3) Kehittyvien maiden teollistuminen

22.11.13 Kult. metodologian kirjallisuus: Geographical thought (Nayak)

1) Uusi kulttuurimaantiede
2) Klassinen ja kriittinen geopolitiikka
3) Kvantitatiivinen vallankumous
17.10.2014  Geographical thought (Nayak)

1. Miksi kirjassa on omistettu luku Yi-Fu Tuanille humanistisen maantieteen osiossa?

2. Postmodernismi kriittisenä käytäntönä maantieteessä.

17.4.2015

Stutz & Warf – World economy (Löytönen):

1. Kirjan uusin painos on vuodelta 2007 – miten päivittäisit kirjan vastaamaan nykyaikaa?

 

Luonnonmaantieteen syventävä kirjallisuus. Cox

vastaa kolmeen neljästä esseestä

1. Mitä on biogeografia
2. Wallacen linja biogeografisena ongelmana
3. Lajien levinneisyyteen vaikuttavat tekijät
4. Trooppiset sademetsät -levinneisyys, ilmasto, eläimet ja kasvit